werken bij Bronlaak

Door te werken neem je deel aan het maatschappelijk leven. Je kunt je ontplooien. Óók als je een beperking hebt. Ieder mens kan deelnemen aan het arbeidsproces, ongeacht zijn ontwikkelingsniveau. Wanneer je werkt heb je eigen taken en verantwoordelijkheden, al naar gelang je kwaliteiten, mogelijkheden en beperkingen.

Misschien weet je nog niet welk werk je zou kunnen en willen doen. Daarom gaan we bij DeSeizoenen altijd samen op zoek naar een werkgebied binnen de dagbesteding waar jij je het beste thuis voelt en waar voor jou de meeste kansen op ontwikkeling liggen. We hebben veel verschillende werkgebieden, zowel in de agrarische en de dienstverlenende sector als in de kunstnijverheid. Zo hebben we bijvoorbeeld een pottenbakkerij, een kaarsenmakerij, een weverij en een houtwerkplaats. Er is ook een boerderij, een tuinderij en een kwekerij, het bos en de siertuinen worden verzorgd en onderhouden. Voel je meer voor dienstverlening, dan zijn er weer andere mogelijkheden binnen onze lunchroom, foyer, linnenkamer en keuken.

Waar je ook werkt, je vindt er altijd mensen van verschillende leeftijden, verschillende niveaus, met verschillende handicaps én verschillende talenten. Je vult elkaar aan in de samenwerking om zo samen mooie producten te maken en zinvolle diensten te leveren. Indien je dit wil, dan kijken wij graag met je mee naar een mogelijke (begeleide) werkplek binnen reguliere bedrijven / organisaties.

Bejegening met respect

Bronlaak hecht veel waarde aan een professionele relatie tussen medewerker en cliënt, en medewerkers onderling. Wij stellen te allen tijde het welzijn en het welbevinden van onze cliënten centraal in onze samenwerking. Wij tonen begrip en respect voor de ouders/wettelijk vertegenwoordigers van de cliënten en hun positie. Dit vraagt om inlevingsvermogen, vertrouwen, een respectvolle houding, betrokkenheid en goede communicatie.

Bronlaak garandeert een veilige werkomgeving voor alle medewerkers. Agressief gedrag van medewerkers, cliënten of hun verwanten accepteren we dan ook niet. De medewerker heeft een professionele houding, dit betekent dat hij een cliënt, collega of derde nooit op een manier bejegent die hem in zijn waardigheid aantast. Daarnaast onthoudt de medewerker zich van discriminerende, kleinerende of (seksueel) intimiderende opmerkingen en gedragingen. Dit geldt tijdens werktijd maar ook daarbuiten tijdens alle activiteiten die door of namens de organisatie worden georganiseerd.

Bronlaak helpt mensen met een ontwikkelingsstoornis zich naar vol vermogen te ontplooien. We werken vanuit een antroposofische inspiratie. Dat betekent dat we uitgaan van de gezonde kant van het individu en ons richten op diens mogelijkheden, talenten en wensen. Op basis daarvan werken we aan de beperkingen die de individuele ontwikkeling in de weg staan.