jaarverslagen

Hieronder vindt u een overzicht van al onze jaarverslagen vanaf 2012.

 

Jaarverslag 2016

Dit is het jaarverslag van DeSeizoenen over 2016! Met dit jaarverslag geven wij alle betrokkenen en geïnteresseerden inzicht in de kwaliteit van de zorg en de organisatie hiervan in 2016. Hierbij zijn de richtlijnen voor verslaglegging van het Ministerie van VWS gevolgd. Het jaarverslag is tot stand gekomen met medewerking van de Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Raad van Commissarissen. Er wordt verslag gedaan van de gang van zaken in de gehele organisatie, over het volledige boekjaar en betreffende alle aspecten van de bedrijfsvoering (besturing, beleid, kwaliteit van de zorg, kwaliteit ten aanzien van medewerkers en het financieel beleid).

Jaarverslag 2016 DeSeizoenen

 

Jaarverslag 2015 – verder bouwen aan ontwikkeling en groei

gepubliceerd op 08-06-2016

Voor u ligt het jaarverslag van DeSeizoenen over het jaar 2015. Met dit jaarverslag willen wij alle betrokkenen en geïnteresseerden inzicht geven in de kwaliteit van de zorg en de organisatie hiervan in 2015.

De komende jaren willen wij in verbinding met alle betrokkenen verder bouwen aan de ontwikkeling en groei van onze cliënten, medewerkers en organisatie.

Wij wensen u veel leesplezier!

Jaarverslag 2015 DeSeizoenen

Ondernemingsplan 2016 – veranderende context

gepubliceerd op 08-02-2016

Voor het jaar 2016 hebben we als titel voor het ondernemingsplan “Antroposofische zorg in een veranderende context” gekozen. We zien de wereld om ons heen veranderen en willen daarop inspelen. Vooral door vast te blijven houden aan onze beginselen, het standvastig blijven in onze antroposofische visie en het realiseren van onze doelen. Voor 2016 staat het invulling geven aan een meerjarenbeleidsplan op de agenda en het actualiseren en aanscherpen van onze missie.

In 2016 willen we de regelruimte voor de locatie vergroten en werken we aan minder bureaucratie en meer handelingsruimte voor medewerkers. In de afstemming tussen lokale cliëntenraad en locatiemanagement vindt de discussie over de ambities plaats en worden de keuzes gemaakt. Iedere locatie doet dat op haar eigen manier. Uiteraard zal er ook een aantal gezamenlijke thema’s zijn die door de directie worden aangestuurd en gemonitord.

Ondernemingsplan 2016 DeSeizoenen

Jaarverslag 2014 – verdere opbouw

gepubliceerd op 07-07-2015

Het jaar 2014 stond in het teken van verdere opbouw van de organisatie en het voorbereiden op de hervormingen in de langdurige zorg die per 1 januari 2015 zijn ingevoerd.

De komende jaren zullen vooral in het teken staan om vanuit eigen kracht en visie ons aan te passen aan de veranderende wet- en regelgeving en bekostigingsmodellen. Kern hiervan is dat de zorg zich primair dient te richten op de mogelijkheden en wensen van cliënten en het sterker betrekken van hun eigen sociale netwerk. Dat past bij onze visie van woon- en werkgemeenschappen die een sociale bedding creëren voor individuele ontwikkeling.

Wij wensen u veel leesplezier.

Jaarverslag 2014 DeSeizoenen

Jaarverslag 2013 – aan het werk

gepubliceerd op 04-06-2014

2013 Was voor onze cliënten en hun verwanten, onze medewerkers en vrijwilligers en voor ons het een jaar van werken aan het in de Zonnehuizen-tijd opgelopen “achterstallig onderhoud” ten aanzien van de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van de organisatie. Het ondernemingsplan voor het jaar 2013 had als thema “Lente”: na een bedreigende periode kon de organisatie zich weer richten op vernieuwen, herinrichten en ontwikkelen. De directie spreekt zijn dank uit aan allen die het afgelopen jaar met ons samen hebben gewerkt. Wij zijn er nog niet, maar zijn trots op de stappen die we hebben gezet.

De komende jaren zullen we in verbinding met elkaar en met onze stakeholders verder bouwen aan de ontwikkeling en groei van onze cliënten, medewerkers en organisatie.

Wij wensen u veel leesplezier en vragen bijzondere aandacht voor korte interviews die – na de vele positieve reacties in 2012 – wederom in dit jaarverslag zijn opgenomen.

Jaarverslag 2013 DeSeizoenen

Jaarverslag 2012 – in beweging

gepubliceerd op 07-01-2014

2012 Was voor onze cliënten en hun verwanten, onze medewerkers en vrijwilligers en voor ons, een bijzonder jaar in een ‘nieuwe’ organisatie. Uit het verslag is te lezen dat we in 2012 volop “in beweging” zijn geweest – van onze start op 10 januari tot de laatste dag op 31 december. Wij spreken onze dank uit aan allen die deze vliegende start mede mogelijk hebben gemaakt. Wij zijn trots op de resultaten.

De komende jaren zullen we in verbinding met elkaar en met onze stakeholders verder bouwen aan de ontwikkeling en groei van onze cliënten, medewerkers en organisatie.

Wij wensen u veel leesplezier en vragen bijzondere aandacht voor de interviews die in het jaarverslag zijn opgenomen.

DeSeizoenen – Jaarverslag 2012