Onderzoek IGJ en NZa: DeSeizoenen geeft opvolging aan reeds ingezette verbeteringen

DeSeizoenen neemt de bevindingen uit het onderzoek van de IGJ en NZa naar goed bestuur met betrekking tot de dienstenconstructie van de zorgorganisatie serieus. De toezichthouders deden onderzoek naar een afgebakende periode in het verleden: 2016 en 2017.

De IGJ en NZa constateren dat DeSeizoenen de afgelopen jaren positieve ontwikkelingen heeft doorgemaakt. Ook constateren de publieke toezichthouders dat DeSeizoenen in lijn heeft gehandeld met de regels omtrent het verbod op winstoogmerk. Er zijn geen zorggelden als winst of dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders. De verbeterpunten van de toezichthouders betreffen een verdere verbetering van de bestuurlijke en financiële randvoorwaarden voor het leveren van kwalitatief goede en veilige zorg. Deze verbeterpunten waren al door de Raad van Commissarissen vastgesteld en zij hebben hier actie op ondernomen.

DeSeizoenen heeft reeds vanaf 2012 haar governancestructuur stapsgewijs aangepast aan de maatschappelijke ontwikkelingen en wijzigingen van de Governancecodes zorg. Zo is een reglement tegenstrijdige belangen ingevoerd en is de rekening-courantovereenkomst met zusterorganisatie Care Shared reeds eind 2017, ruim voordat het IGJ-onderzoek startte, al op last van de interne toezichthouders teruggedraaid. In de jaarrekening 2018 zijn de bedragen van transacties met zusterorganisaties geëxpliciteerd. Opeenvolgende accountants hebben in hun controle geen afwijkingen geconstateerd ten aanzien van de marktconformiteit van de interne diensten en de verslaglegging daarover in de jaarrekeningen. Voorts is de wettelijk toegestane combinatie van aandeelhouder en directeur (bestuurder) per medio 2019 beëindigd. Tot slot zal voor het einde van het jaar definitieve besluitvorming plaatsvinden over de wijze waarop de bestuursstructuur van DeSeizoenen en Care Shared wordt aangepast in lijn met de uitkomsten van het onderzoek van de publieke toezichthouders. Hiermee geeft DeSeizoenen opvolging aan de verbeterpunten uit de rapportage van de IGJ en NZa.

Het bestuur en het interne toezicht van DeSeizoenen hechten eraan te melden dat de directe begeleiding van cliënten nooit ter discussie heeft gestaan. Het leveren van goede zorg blijft voor DeSeizoenen de hoogste prioriteit.