cliëntenraad

Medezeggenschap van cliënten | Cliëntenraad

Binnen DeSeizoenen hebben wij Lokale Cliëntenraden (LCr) en een Gemeenschappelijke Cliëntenraad (GCr).

Cliëntenraden DeSeizoenen:

 • Doen mee en geven hun mening
  Volgens de wet stelt de organisatie ‘haar cliënten en hun vertegenwoordigers in de gelegenheid inspraak uit te oefenen in aangelegenheden die direct van invloed zijn op het dagelijks leven van de cliënten’.Zeggenschap ligt bij onze directeur met zijn managementteam. Medezeggenschap ligt bij de Cliëntenraden en de Ondernemingsraad.
 • Richten hun focus op veilig en gezond, wonen en leven
  Doelstelling van betreffende wetgeving is dat de organisatie in samenspraak met cliënten en hun vertegenwoordigers, zorgt voor goede woon- en leefomstandigheden; veilig en gezond.
 • Werken met inspraak op lokaal en gemeenschappelijk niveau
  Iedere locatie binnen DeSeizoenen heeft haar eigen LCr. Iedere LCr kent twee geledingen: één voor cliënten en één voor cliëntvertegenwoordigers. De lokale raden worden in hun medezeggenschapswerk ondersteund door een coach.In de GCr zitten vertegenwoordigers van de LCr-en. De GCr geeft advies of verleent instemming over gezamenlijk gedeelde onderwerpen en beslispunten.
 • Doen mee = weten mee + denken mee + beslissen mee
  • Weten mee = hebben informatie nodig om hun werk goed te kunnen doen.
  • Denken mee = over zaken die de organisatie aangaan en die voor cliënten van belang zijn. De cliëntenraden geven gevraagd en ongevraagd advies over vele onderwerpen die de cliënten betreffen. Vooral de gevolgen voor kwaliteit van leven en welbevinden van alle cliënten, nemen de raden in hun advisering mee.
  • Beslissen mee= over de volgende onderwerpen*:
 1. medezeggenschapsregeling en alle voor cliënten geldende regelingen;
 2. profielschets voor het benoemen van de klachtenfunctionaris;
 3. procedure voor het opstellen en bespreken van zorgplannen;
 4. beleid t.a.v. kwaliteit, veiligheid en hygiëne;
 5. toelatings- en ontslagbeleid cliënten;
 6. beleid t.a.v. voeding, geestelijke verzorging, recreatie en ontspanning;
 7. sociaal plan voor cliënten bij een ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing;
 8. inrichting van voor de zorgverlening bestemde ruimtes bij ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing;
 9. selectie en benoeming ondersteuner cliëntenraad.

*Uit de wet WMCZ 2018

Heeft u vragen? Dan kunt u mailen naar deseizoenen.gcr@deseizoenen.org

Medezeggenschapsregeling-GCR (Gemeenschappelijke Cliëntenraad)

Medezeggenschapsregeling-LCR (Lokale Cliëntenraad)

Huishoudelijk-Reglement-GCR

Huishoudelijk-Reglement-LCR