cliëntenraad

Cliëntenraad

De cliënten-medezeggenschap binnen DeSeizoenen is op twee niveaus ingericht: op lokaal en op centraal niveau, waarbij de verantwoordelijkheden van ‘onder op’ vanuit de locaties naar ‘boven’ zijn gedelegeerd. De lokale cliëntenraad bestaat uit een commissie van bewoners en wettelijk vertegenwoordigers. De bewoners cq. cliënten worden in hun medezeggenschapswerk ondersteund door een coach.

De Centrale Cliëntenraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de lokale Cliëntenraden. Besluitvorming over gevraagd en verzwaard advies vindt eerst dan plaats, nadat de lokale cliëntenraden zijn geraadpleegd en advies hebben kunnen uitbrengen.

Naast de toetsing op de kwaliteit van de reguliere zorg, hecht de cliënten-medezeggenschap groot belang aan de uitoefening van de door de antroposofie geïnspireerde zorg. Voor de clienten-medezeggenschap zijn de volgende 5 kernwaarden van belang:

  1. Het waarborgen en handhaven van de identiteit per locatie.
  2. De antroposofische sociaaltherapie.
  3. Het ontwikkelen van resultaatverantwoordelijke eenheden.
  4. Het behoud en verbeteren van kwaliteit, veiligheid en continuïteit overeenkomstig de door de inspectie gehanteerde criteria.
  5. Geen fusie of opheffing van een woon-werkgemeenschap zonder instemming van de CCR.

Samenstelling Centrale Cliëntenraad

  • Afgevaardigden locatie Bronlaak: Lood Arons (voorzitter) en Ine van Tulder
  • Afgevaardigden locatie Overkempe: Ellie Mooijaart (vice voorzitter) en Martin Westerik
  • Afgevaardigden locatie Corisberg: Henk Münstermann en Jan Peters
  • Betty Kuipers (ambtelijk secretaris)
  • Vacatures: locaties Landgoed Gennep, Elivagar en Verdandi/Helios.