raad van commissarissen

DeSeizoenen kent een Raad van Commissarissen (RvC). De RvC houdt integraal toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen DeSeizoenen. Daarnaast fungeert de RvC als raadgever van de directie en als klankbord.

De Raad van Commissarissen heeft verder in principe alle taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoals deze in de wetten en in de geldende governance-code voor de zorgsector aan een Raad van Commissarissen worden toegedacht.

Een aantal besluiten is voorbehouden aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van onze zorg BV DeSeizoenen. In die gevallen bereidt de RvC deze besluiten voor en geeft hierbij advies en deelt zijn gevoelens met de AVA. Leden van de AVA maken geen deel uit van de RvC. AVA en RvC bespreken wel enkele keren per jaar de voortgang in de BV.

De raadsleden zijn ook lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg en Welzijn (NVTZ). Dit is een onafhankelijke, kritische vereniging die staat voor verantwoordelijk toezicht in zorg- en welzijnsinstellingen. Met en voor meer dan 4000 leden werkt de NVTZ aan professionalisering en ondersteuning van het toezichthoudende vak.

De RvC heeft vijf raadsleden. Uit hun midden kiest de RvC een voorzitter. De achtergrond, kennis en kunde van de verschillende raadsleden is complementair aan elkaar en passend bij datgene wat in deze tijd wordt gevraagd van een effectief toezichthouder van een door de antroposofie geïnspireerde gehandicapten zorginstelling.

De raadsleden zijn:

  • Saskia Emmerik, voorzitter
  • Pim Blomaard
  • Miriam Heringa
  • Frank de Reij

De verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de RvC zijn vastgelegd in een reglement. Verder is er een informatieprotocol en zijn afspraken gemaakt over zittingstermijnen en herbenoeming.

Heeft u een vraag aan de RvC van DeSeizoenen? Of wilt u een opmerking maken? Dan kunt u mailen naar: rvc@deseizoenen.org