werken bij locatie Eindhoven

Bejegening met respect

Locatie Eindhoven hecht veel waarde aan een professionele relatie tussen medewerker en cliënt en medewerkers onderling. Wij stellen te allen tijde het welzijn en het welbevinden van onze cliënten centraal in onze samenwerking. Wij tonen begrip en respect voor de van ouders/wettelijk vertegenwoordigers van de cliënten en hun positie. Dit vraagt om inlevingsvermogen, vertrouwen, een respectvolle houding, betrokkenheid en goede communicatie.

We garanderen een veilige werkomgeving voor alle medewerkers. Agressief gedrag van medewerkers, cliënten of hun verwanten accepteren we dan ook niet. De medewerker heeft een professionele houding, dit betekent dat hij een cliënt, collega of derde nooit op een manier bejegent die hem in zijn waardigheid aantast. Daarnaast onthoudt de medewerker zich van discriminerende, kleinerende of (seksueel) intimiderende opmerkingen en gedragingen. Dit geldt tijdens werktijd maar ook daarbuiten tijdens alle activiteiten die door of namens de organisatie worden georganiseerd.

We helpen mensen met een ontwikkelingsstoornis zich naar volle vermogen te ontplooien. We werken vanuit een antroposofische inspiratie. Dat betekent dat we uitgaan van de gezonde kant van het individu en ons richten op diens mogelijkheden, talenten en wensen. Op basis daarvan werken we aan de beperkingen die de individuele ontwikkeling in de weg staan.

IMG_2810