klachten

DeSeizoenen doet er alles aan om goede zorg te leveren en de zorg uit te voeren zoals die met de cliënt en diens wettelijk vertegenwoordiger is afgesproken. Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat u toch ontevreden bent. De beste en kortste weg om een klacht aan de orde te stellen, is deze te bespreken met de betrokken medewerker en/of betreffende leidinggevende. Wij bieden u ook de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de cliëntvertrouwenspersoon. De cliëntvertrouwenspersoon kan ondersteunen in het bespreekbaar maken van de onvrede. De cliëntvertrouwenspersoon zet met u de zaken op een rij en onderzoekt hoe er voor uw klacht (bijvoorbeeld door bemiddeling) een oplossing kan worden gevonden.

Hoe kunt u een formele klacht indienen?

Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht (ECKG)
Als u er niet in slaagt om een oplossing voor uw onvrede te vinden, kunt u overwegen een klacht in te dienen bij een externe instantie; het Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht (ECKG). De klachtenfunctionaris van het Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht (ECKG) zal vervolgens bemiddeling toepassen en trachten de betrokken partijen meer begrip voor elkaar te laten krijgen en tot elkaar te brengen. Ook kan een klacht worden ingediend bij de onafhankelijke klachtencommissie van het ECKG. Deze beoordeelt via een hoorzitting of de klacht gegrond is en brengt een advies uit aan de directie. De beslissing van de commissie is niet bindend, maar heeft de status van een zwaarwegend advies.

Geschillencommissie Gehandicaptenzorg
Bent u niet tevreden over de wijze waarop de klacht is afgehandeld door de DeSeizoenen, dan kunt u de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg om een oordeel vragen. Aan deze procedure zijn, in tegenstelling tot de behandeling door de klachtenfunctionaris of de klachtencommissie, kosten verbonden.

Uw melding kan leiden tot verbetering van onze organisatie
DeSeizoenen vindt het belangrijk om van u en uw klacht te leren. Uw melding kan leiden tot verbetering van het werk van onze instelling, niet alleen voor uzelf, maar ook voor anderen!

Clientvertrouwenspersoon DeSeizoenen
Mevr. Mieke van Poppel
E-mail: clientvertrouwenspersoon@deseizoenen.org
Tel. : 06 – 48138990

Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht (ECKG)
www.eckg-klachten.nl
E-mail: klachtencoördinator@eckg.nl
Lombokstraat 20
2022 BJ Haarlem
Tel.: 085-0656971

Geschillencommissie Gehandicaptenzorg
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Tel.: 070-3105380

Klachtenformulier

Alle velden zijn verplicht.