Werken bij Verdandi

In de grondsteenspreuk van Verdandi staat de zin: “Verdandi is ontstaan uit het vuur van de ontmoeting”. Deze zin is veelzeggend. Er gebeurt veel op allerlei gebieden. Medewerkers zijn initiatiefrijk, verantwoordelijk, zij zien mogelijkheden waar anderen wellicht onmogelijkheden zien, ze zijn bereid tot samenwerken maar kunnen ook zelfstandig de schouders ergens onder zetten en zijn niet bang om de handen uit de mouwen te steken. Dit alles om de bewoners en dagbesteders de mogelijkheid te geven zich ten volle te ontplooien, want zij zijn het middelpunt.

Begeleiders van Verdandi zijn goed opgeleide professionals die werken vanuit de antroposofische mensvisie. Binnen Verdandi zijn er veel mogelijkheden om je als begeleider én als mens verder te ontwikkelen, zowel op gebied van wonen als werken worden cursussen, huisavonden en teamdagen georganiseerd.

Bejegening met respect

Verdandi hecht veel waarde aan een professionele relatie tussen medewerker en bewoner/deelnemer en medewerkers onderling. Wij stellen te allen tijde het welzijn en het welbevinden van onze bewoners/deelnemers centraal in onze samenwerking. Wij tonen begrip en respect voor de ouders/wettelijk vertegenwoordigers van de bewoners/deelnemers en hun positie. Dit vraagt om  inlevingsvermogen, vertrouwen, een respectvolle houding, betrokkenheid en goede communicatie.  

Verdandi garandeert een veilige werkomgeving voor alle medewerkers. Agressief gedrag van medewerkers, bewoners/deelnemers of hun verwanten accepteren we dan ook niet. De medewerker heeft een professionele houding, dit betekent dat hij een bewoner/deelnemer, collega of derde nooit op een manier bejegent die hem in zijn waardigheid aantast. Daarnaast onthoudt de medewerker zich van discriminerende, kleinerende of (seksueel) intimiderende opmerkingen en gedragingen. Dit geldt tijdens werktijd maar ook daarbuiten tijdens alle activiteiten die door of namens de organisatie worden georganiseerd.  

Verdandi helpt mensen met een ontwikkelingsproblematiek zich naar volle vermogen te ontplooien. We werken vanuit een antroposofische inspiratie. Dat betekent dat we uitgaan van de gezonde kant van het individu en ons richten op diens mogelijkheden, talenten en wensen. Op basis daarvan werken we aan de beperkingen die de individuele ontwikkeling in de weg staan.