klachten

DeSeizoenen doet er alles aan om goede zorg te leveren en de zorg uit te voeren zoals die met de cliënt en diens wettelijk vertegenwoordiger is afgesproken. Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat u toch ontevreden bent. De beste en kortste weg om onvrede of een klacht aan de orde te stellen, is deze te bespreken met de betrokken medewerker en/of betreffende leidinggevende. Wij bieden u ook de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de cliëntvertrouwenspersoon. De cliëntvertrouwenspersoon kan ondersteunen in het bespreekbaar maken van de onvrede. De cliëntvertrouwenspersoon zet met u de zaken op een rij en onderzoekt hoe er voor uw klacht (bijvoorbeeld door bemiddeling) een oplossing kan worden gevonden.

Een goed gesprek met medewerker of leidinggevende
Bespreek uw klacht met de betreffende medewerker of diens leidinggevende. Zij zijn bereid naar u te luisteren, met u te overleggen en te werken aan een oplossing van de situatie. Als onvrede zo snel mogelijk besproken wordt, wordt voorkomen dat ongenoegens uitgroeien tot grote problemen. Wanneer de oplossing naar uw idee onvoldoende of niet naar uw tevredenheid is, kunt u de locatiemanager erbij betrekken.

Klachten over onvrijwillige zorg (Wzd): de cliëntvertrouwenspersoon kan u ondersteunen
We vragen om het probleem eerst te bespreken met de leiding.  Het is goed dat zij weten wat er leeft. Maar het kan voor bewoners en/of verwanten ook fijn zijn om er met iemand anders over te praten. Dat kan dan met de cliëntvertrouwenspersoon. De cliëntvertrouwenspersoon kan ondersteunen in het bespreekbaar maken van de onvrede. De cliëntvertrouwenspersoon zet met u de zaken op een rij en onderzoekt hoe er voor uw klacht (bijvoorbeeld door bemiddeling) een oplossing kan worden gevonden. Lukt dat niet, dan zal de cliëntvertrouwenspersoon met u bespreken wat u verder het beste kunt doen.

De cliëntvertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding. DeSeizoenen heeft de cliëntvertrouwenspersoon onafhankelijk geregeld via Adviespunt Zorgbelang. U kunt voor alle vragen rondom onvrijwillige zorg contact opnemen met de vertrouwenspersoon uit de regio:

Locaties Verdandi en Overkempe: Jarma Maas
Telefoonnummer: 06-8264 6348
E-mail: jarmamaas@zorgbelangcvp.nl

Locaties Corisberg en Elivagar: Christel Forschelen
Telefoonnummer: 06-3448 3741
E-mail: christelforschelen@burgerkrachtlimburg.nl

Locaties Bronlaak en Gennep: Ivonne Berkers
Telefoonnummer: 06-3821 7970
E mail: iberkers@zorgbelang-brabant.nl


Klachten over vrijwillige zorg: de cliëntvertrouwenspersoon kan u ondersteunen

De cliëntvertrouwenspersoon die vragen, opmerkingen of klachten over de vrijwillige zorg voor heel DeSeizoenen behandeld is
Jan Walschots. Jan is bereikbaar van dinsdag t/m vrij op 0657276912 of via jwalschots@zorgbelang-brabant.nl. De achtervang voor Jan Walschots is Sophie van Vlierden (06 42 19 66 89 – ma ochtend, di-do-vr ochtend en bereikbaar via svvlierden@zorgbelang-brabant.nl.

 

Hoe kunt u een formele klacht indienen?

Als u er niet in slaagt om een oplossing voor uw onvrede te vinden, dan kunt u overwegen een klacht in te dienen bij een externe instantie.

* Voor klachten die over vrijwillige zorg gaan is dat het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg  (CBKZ). Deze onafhankelijke organisatie kent twee mogelijkheden voor de klachtafhandeling:

  • Behandeling door een klachtenfunctionaris
    De klachtenfunctionaris bemiddelt op basis van ‘hoor en wederhoor’ en gaat in gesprek met alle betrokken partijen. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en doet geen uitspraak over de vraag of een klacht terecht is of niet. Het doel is om de betrokken partijen meer begrip voor elkaar te laten krijgen en tot elkaar te brengen.
  • Behandeling door een klachtencommissie
    Komt u er niet uit, dan kunt u terecht bij een klachtencommissie. Deze beoordeelt of de klacht gegrond is en brengt een advies uit aan de directie. Om tot een advies te komen, wordt een hoorzitting gehouden waar alle betrokkenen het woord krijgen. Daarna brengt de commissie een schriftelijk en gemotiveerd advies uit aan de directie. Nadat de klachtencommissie een uitspraak heeft gedaan moet de directie van DeSeizoenen zo snel mogelijk aangeven of en zo ja welke maatregelen naar aanleiding van de beslissing genomen worden. De beslissing van de commissie is niet bindend, maar heeft de status van een zwaarwegend advies.

Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg
www.cbkz.nl
klachten@cbkz.nl
Klachtenfunctionaris: Annelies van der Ham
Molenstraat 30, 4201 CX Gorinchem
Tel: 0183-682829

* Voor klachten over onvrijwillige zorg kunt u overwegen om een klacht in te dienen bij de Klachtencommissie onvrijwillige zorg (KCOZ). Dit is een onafhankelijke commissie die door de wet voorgeschreven is. Meer informatie over het KCOZ is te vinden op: https://www.kcoz.nl/home

U mag op ieder gewenst moment rechtstreeks contact zoeken met één van beide klachtencommissies die is ingesteld voor uw klacht. U hóeft niet eerst de andere stappen te volgen, het helpt vaak wel.

 

Niet tevreden over de afhandeling?

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht over onvrijwillige zorg door de KCOZ dan staat de gang naar de rechtbank open. De KCOZ informeert u daarover indien u in dat stadium belandt.

Bent u niet tevreden over de wijze waarop de klacht is afgehandeld door de DeSeizoenen (over vrijwillige zorg), dan kunt u de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg om een oordeel vragen. In een hoorzitting beoordeelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De Geschillencommissie is bevoegd over een geschil een bindende uitspraak te doen. Ook kan de commissie een vergoeding voor de eventueel geleden schade toekennen. Aan deze procedure zijn, in tegenstelling tot de behandeling door de klachtenfunctionaris of de klachtencommissie, kosten verbonden.

Geschillencommissie Gehandicaptenzorg
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Tel.: 070-3105380

 

Klachtenregeling

De klachtenregeling, hoe gaan wij om met klachten vanuit de Wkkgz en Wmo vindt u hier:  Klachtenregeling De Seizoenen!