klachten

DeSeizoenen doet er alles aan om goede zorg te leveren en de zorg uit te voeren zoals die met de cliënt en diens wettelijk vertegenwoordiger is afgesproken. Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat u toch ontevreden bent. De beste en kortste weg om onvrede of een klacht aan de orde te stellen, is deze te bespreken met de betrokken medewerker en/of betreffende leidinggevende. Wij bieden u ook de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de cliëntvertrouwenspersoon. De cliëntvertrouwenspersoon kan ondersteunen in het bespreekbaar maken van de onvrede. De cliëntvertrouwenspersoon zet met u de zaken op een rij en onderzoekt hoe er voor uw klacht (bijvoorbeeld door bemiddeling) een oplossing kan worden gevonden.

De cliëntvertrouwenspersoon kan u ondersteunen
Wij vinden het belangrijk dat bewoners en/of familieleden/verwanten bij ons terecht kunnen met problemen, dat er iemand is die naar ze luistert, en dat een eventueel probleem opgelost wordt.

We vragen om het probleem eerst te bespreken met de leiding.  Het is goed dat zij weten wat er leeft. Maar het kan voor bewoners en/of verwanten ook fijn zijn om er met iemand anders over te praten. Dat kan dan met de cliëntvertrouwenspersoon. De cliëntvertrouwenspersoon kan ook helpen met uitzoeken of iemand een klacht in wil dienen en waar die klacht dan naar toe zou moeten.

Clientvertrouwenspersoon DeSeizoenen (interne Clientvertrouwenspersoon);
Mieke van Poppel
Telefoon; 06-48138990
mvanpoppel@deseizoenen.org

Als er sprake is van onvrijwillige zorg volgens de Wet zorg en dwang (Wzd), bestaat er vanaf januari 2020 het recht om ondersteuning te krijgen van een ‘cliëntvertrouwenspersoon Wzd’. Voor de Seizoenen is dat iemand die aangesloten is bij AdviespuntZorgbelang Brabant-Zeeland. De bewoner en/of verwant/vertegenwoordiger mag direct met zorgbelang contact opnemen, of eerst raad/advies vragen aan de cliëntvertrouwenspersoon van DeSeizoenen. Als u niet weet met wie u contact kunt zoeken, dan neemt u contact op met de cliëntvertrouwenspersoon van DeSeizoenen.

Clientvertrouwenspersoon Wzd (externe Clientvertrouwenspersoon);
Ingrid van Knegsel
Telefoon; 06-42196580
ivknegsel@zorgbelang-brabant.nl

Hoe kunt u een formele klacht indienen?

Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht (ECKG)
Als u er niet in slaagt om een oplossing voor uw onvrede te vinden, kunt u overwegen een klacht in te dienen bij een externe instantie; het Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht (ECKG). De klachtenfunctionaris van het Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht (ECKG) zal vervolgens bemiddeling toepassen en trachten de betrokken partijen meer begrip voor elkaar te laten krijgen en tot elkaar te brengen. Ook kan een klacht worden ingediend bij de onafhankelijke klachtencommissie van het ECKG. Deze beoordeelt via een hoorzitting of de klacht gegrond is en brengt een advies uit aan de directie. De beslissing van de commissie is niet bindend, maar heeft de status van een zwaarwegend advies.

Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht (ECKG)
www.eckg-klachten.nl
E-mail: klachtencoördinator@eckg.nl
Lombokstraat 20
2022 BJ Haarlem
Tel.: 085-0656971

Geschillencommissie Gehandicaptenzorg
Bent u niet tevreden over de wijze waarop de klacht is afgehandeld door de DeSeizoenen, dan kunt u de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg om een oordeel vragen. Aan deze procedure zijn, in tegenstelling tot de behandeling door de klachtenfunctionaris of de klachtencommissie, kosten verbonden.

Geschillencommissie Gehandicaptenzorg
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Tel.: 070-3105380

Klachtenformulier

(* = verplicht veld)